Pravidlá súťaže “Zimná výzva s NTM”

Pravidlá súťaže upravujú podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Zimná výzva s NTM“ (ďalej len „Súťaž”) je Národný týždeň manželstva v Prešove (skupina  dobrovoľníkov o. z. Ži(vé) vzťahy) so sídlom: Smetanova 6732/65, 080 05 Prešov, IČO: 52115402 (ďalej len „Usporiadateľ”)) v spolupráci s KOCR “Severovýchod Slovenska”, ktoré vyhlásilo kampaň “Zimná výzva 3”. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len “Pravidlá”).

 

2. Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 17.12.2022 – 19.03.2023.

 

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba staršia ako 18 rokov:

– s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území SR a

– ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”). Zapojením sa do Súťaže, Účastník súhlasí s týmito pravidlami a štatútom.

 

4. Podmienky účasti v Súťaži:

Do súťaže bude zaradený Účastník Súťaže podľa bodu 3 týchto Pravidiel, ktorý zašle autorskú fotografiu (vytvorenú účastníkom súťaže) prostredníctvom formulára na webovej stránke NTM Prešov https://www.ntmpo.sk/zimna-vyzva-3/. Fotografia manželov môže byť vyhotovená na jednej z 15 turistických lokalít v Prešovskom kraji (presný zoznam lokalít je uvedený na webovej stránke Usporiadateľa kampane “Zimná výzva 3” www.severovychod.sk). Počas trvania kampane Zimnej výzvy pribudnú aj bonusové lokality, ktorými si budú môcť účastníci niektorú z lokalít nahradiť. Ako bonusové lokality pribudli aj všetky lyžiarske strediská v Prešovskom kraji a vybrané podujatia v Prešovskom kraji. Manželský pár sa odfotí v danej lokalite tak, aby bol viditeľný odznak Zimnej výzvy 3 a zároveň aby bol viditeľný označník pri vrcholovej tabuľke, smerovník, resp. iné miesto, na ktorom bude možné lokalitu jednoznačne rozpoznať. Účastník sa vyfotografuje spoločne s manželkou/manželom.
Keďže súťažiaci zašle fotografiu na ktorej nie je on sám, môže tak urobiť len so súhlasom zobrazených osôb podľa smerníc GDPR.

Do Súťaže sa môže každý Účastník súťaže zapojiť len raz. Ak sa do súťaže chcú zapojiť obaja manželia, musí každý z manželov zaslať fotografiu z inej lokality. Fotografie s udeleným súhlasom na zverejnenie za účelom propagácie kampane NTM budú zverejnené od 20.12.2022 v albume fotografií na Facebookovskej stránke https://www.facebook.com/ntmpresov a na instagramovej stránke https://www.instagram.com/ntmpo.sk/.

Usporiadateľ určí 10 víťazov.

Urážlivé, hanlivé, nevhodné fotografie, zobrazujúce nepotrebné osobné údaje, príp. reklamu na výrobok budú zamietnuté.

5. Určenie výhercu:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhlási do 31.03.2023 zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá Súťaže, 10 výhercov náhodným výberom.

Oznámenie o víťazoch súťaže bude zverejnené na našej Facebookovskej stránke https://www.facebook.com/ntmpresov, webovej stránke https://www.ntmpo.sk a instagramovej stránke https://www.instagram.com/ntmpo.sk/.

Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Usporiadateľom na ním uvedenom e-maile. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 7 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Usporiadateľ v takom prípade žrebovanie nezopakuje.

Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne zmeniť pravidlá súťaže v priebehu trvania, uvedenú súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť. Účasť v Súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani inak alternatívne plniť.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť Účastníka Súťaže, ktorého správanie vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania.

6. Výhra:

Usporiadateľ odovzdá výhercom jednu z nasledovných výhier:

1. Drevená dekorácia od Miroslav Mlynár – INTERIORO

2. Originálny handmade fotoalbum od “Spomieky v papieri – Jarka Ef”

3. Muzikálový balíček (CD „Tajomný labyrint“ a CD „Volajte ma Meggi“)

4. Elegantná sada náušníc a prsteňa z nehrdzavej ocele

5. Darčeky kampane Zimná výzva 3 (pre oboch manželov)

6. Balíček kníh

7. Balíček kníh

8. Balíček kníh

9. Čelovky na turistiku (pre oboch manželov)

10. Sviečky z včelieho vosku

 

Výhru podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ. Výhra je oslobodená od dane z príjmov (nepresahuje sumu 350 eur).

 

7. Oznámenie výhry:

Výherca bude vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje prostredníctvom e-mailu. Výherca a Usporiadateľ sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Usporiadateľa. V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 7 dní od uskutočnenia žrebovania, nárok na výhru prepadá.

 

8. Osobné údaje:

Zaslaním súťažnej fotografie udeľuje Účastník súťaže v súvislosti so zapojením sa do súťaže a pre prípad výhry, Usporiadateľovi v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo a adresa na doručenie výhry, za účelom umožnenia jeho účasti na súťaži a zverejnenie jeho mena a priezviska na facebookovej stránke https://www.facebook.com/ntmpresov, webovej stránke https://www.ntmpo.sk, instagramovej stránke https://www.instagram.com/ntmpo.sk/ a aj jeho kontaktovanie a zaslanie výhry. Udelený súhlas môže účastník súťaže kedykoľvek odvolať a to e-mailom alebo písomne.

 

9. Záverečné ustanovenia:

Usporiadateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v súťaži.

V Prešove, dňa 16.12.2022