Spracovanie osobných údajov

Informačná povinnosť NTM PO.sk

I. Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa č. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len GDPR) je občianske združenie Ži(vé) vzťahy (ďalej len „správca“).

Kontaktné údaje správcu sú:

Adresa: Smetanova 65, 08005  Prešov

Email: ntmpresov@gmail.com

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Email: ntmpresov@gmail.com

Osobnými údajmi klienta sa rozumie meno, priezvisko, IP adresa, cookies, fotografia, telefónne číslo a email.

 

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu klient poskytol alebo ktoré získal na základe plnenia objednávky klienta.

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

– plnenie zmluvy medzi klientom a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 

Účelom spracovania osobných údajov je:

– účasť klienta vo fotosúťaži v rámci národného týždňa manželstva v Prešovskom samosprávnom kraji, jeho stotožnenie ako autora fotografie a prípadný spätný kontakt pre odovzdanie výhry.

 

IV. Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje po dobu piatich rokov, alebo po dobu než je zo strany klienta súhlas so spracovaním údajov odvolaný, najmenej však po dobu nutnú k výkonu povinností a práv vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi klientom a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov.

Po uplynutí tejto doby správca osobné údaje vymaže.

 

V. Prijímatelia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Prijímatelia osobných údajov sú:

– osoby podieľajúce sa na organizácií fotosúťaže, jej vyhodnotením a odovzdávaním cien.

 

Správca nebude poskytovať a predávať osobné údaje do tretích krajín (mimo EÚ) ani medzinárodným organizáciám.

 

V. Práva klienta

Za podmienok stanovených v GDPR má klient právo:

– na prístup k svojím osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
– na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR,  príp. obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR
– na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR
– vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR
– na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
– odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email – – správcu uvedený v čl. III. týchto podmienok.

Ďalej má klient právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

 

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov v plnom súlade s GDPR.
Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

Odoslaním fotografie do súťaže cez formulár na webe www.ntmpo.sk a zaškrtnutím príslušného políčka klient potvrdzuje, že sa zoznámil s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijíma.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Pokiaľ dôjde k zmene resp. k novej verzii podmienok ochrany osobných údajov, táto bude zverejnená na webe www.ntmpo.sk.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 28. 12. 2019.

Hlavný organizátor

Program NTM v Prešove 2020

Spúšťame fotosúťaž 2020

Putovná výstava

Ak Ste ešte nevideli výstavu fotografií z fotosúťaže na tému Hráme spolu! v manželstve (2019) máte tak možnosť navštíviť Ľubovnianskú knižnicu v Starej Ľubovňi, kde Vás s radosťou privítajú v dňoch 01.02.2020 až 29.02.2020.

Čo je to NTM

Národný týždeň manželstva je celosvetová kampaň na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína.

O celoslovenskej kampani sa viac dozviete na stránke www.ntm.sk.

OZNAM

HĽADÁME POSILY DO TÍMU!

Koordinačný tím NTM Prešov oznamuje, že s otvorenou náručou prijíma do svojich radov nových členov. Podmienkou je ochota priložiť ruku k dielu podpory manželstiev v našom meste (kraji).

Ak máte chuť nakuknúť za oponu príprav NTM v Prešove, či akokoľvek podporiť myšlienku NTM vo vašom okolí prosím napíšte nám na ntmpresov@gmail.com, alebo kontaktujte nás na Facebooku.

Ďakujeme a tešíme sa na Vás!