Pravidlá súťaže “Fotosúťaž na tému: Manželský trojuholník?”

Pravidlá súťaže upravujú podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Fotosúťaž na tému: Manželský trojuholník?“ (ďalej len „Súťaž”) je Národný týždeň manželstva v Prešove (skupina  dobrovoľníkov o. z. Ži(vé) vzťahy) so sídlom: Smetanova 6732/65, 080 05 Prešov, IČO: 52115402 (ďalej len „Usporiadateľ”)) v spolupráci s PSK. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len “Pravidlá”).

 

2. Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 10.02.2022 – 18.02.2022.

 

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba staršia ako 18 rokov:

– s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Prešovského samosprávneho kraja a
– ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”).

 

4. Podmienky účasti v Súťaži:

Do súťaže bude zaradený Účastník Súťaže podľa bodu 3 týchto Pravidiel, ktorý zašle autorskú fotografiu (vytvorenú účastníkom súťaže)  prostredníctvom formulára na webovej stránke NTM Prešov https://www.ntmpo.sk/fotosutaz-manzelskych-pribehov-2022 spolu s názvom fotografie. .

V prípade, ak súťažiaci zašle fotografiu, na ktorej nie je on sám, môže tak urobiť len so súhlasom zobrazených osôb podľa smerníc GDPR.

Do Súťaže sa môže každý Účastník súťaže zapojiť len raz. Všetky obdŕžané fotografie budú zverejnené od 16.02.2022 v albume fotografií na Facebookovskej stránke https://www.facebook.com/ntmpresov, na webovej stránke www.ntmpo.sk a instagramovej stránke https://www.instagram.com/ntmpo.sk/. Na Facebookovskej stránke, bude prebiehať hlasovanie o ceny sympatie v termíne 16.02.2022-18.02.2022. Usporiadateľ určí spolu 15 víťazov.

Urážlivé, hanlivé, nevhodné fotografie, zobrazujúce nepotrebné osobné údaje, príp. reklamu na výrobok budú zamietnuté. Účastník Súťaže súhlasí s verejným vystavením fotografií.

 

5. Určenie výhercu:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhlási dňa 20.02.2022 zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá Súťaže, 15 výhercov a to v kategóriach:

Cena primátorky mesta Prešov: Cenu získa súťažiaci s fotografiou, ktorú vyberie Ing. Andrea Turčanová – primátorka mesta Prešov.
Cena predsedu PSK: Cenu získa súťažiaci s fotografiou, ktorú vyberie PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda PSK.
3x Cena odbornej poroty: Cenu získa súťažiaci s fotografiou, ktorú určí odborná porota – manželia Jedlákovci.
10x Cena sympatie: Cenu získa súťažiaci s fotografiou, ktorá bude mať 18. februára 2022 o 23.59 hod. najväčší počet like-ov.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na našej Facebookovskej stránke https://www.facebook.com/ntmpresov, webovej stránke https://www.ntmpo.sk a instagramovej stránke https://www.instagram.com/ntmpo.sk/.

Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Usporiadateľom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 7 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Usporiadateľ v takom prípade žrebovanie nezopakuje.

Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne zmeniť pravidlá súťaže v priebehu trvania, uvedenú fotosúťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť. Účasť v Súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani inak alternatívne plniť.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť Účastníka Súťaže, ktorého správanie či Facebook profil vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania.

Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť Účastníka Súťaže, ktorého správanie či Facebook profil odporuje pravidlám sociálnej siete Facebook. V prípade zistenia tohto porušenia, či v prípade podozrenia bude taký účet nahlásený ako podvodný a prípadné vydanie výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu alebo zodpovedného pracovníka spoločnosti Facebook.

 

6. Výhra:

Usporiadateľ odovzdá výhercovi nasledovnú výhru:

Cena primátorky mesta Prešov: balíček od primátorky mesta Prešov, Andrey Turčanovej

Cena predsedu PSK: balíček od predsedu Prešovského samosprávneho kraja, Milana Majerského

1. cena odbornej poroty: cena FotoEexpres (3x tlač veľkoformátovej fotografie A3) + pozornosť predsedu PSK + digitálny charakterový portrét od Zuzany Verbovskej + balíček od Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou + knižný balíček od Knižnice Jána Henkela v Levoči

2. cena odbornej poroty: cena FotoExpres (3x tlač veľkoformátovej fotografie A3) + pozornosť predsedu PSK + obraz “Anjel” od Stanislava Kollárika (venuje Krajské múzeum v Prešove) + propagačný balíček od Múzea v Kežmarku

3. cena odbornej poroty: cena FotoExpres (3x tlač veľkoformátovej fotografie A3) + pozornosť predsedu PSK + obraz “Zátišie” od Podduklianského osvetového strediska vo Svidníku + vstupenky do kultúrnych pamiatok PSK (Krajské múzeum v Prešove, Podtatranské múzeum v Poprade a Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach)

1. cena sympatie: umelecké fotenie v hodnote 120 € od umeleckej fotografky Miroslavy Hrabušovej “Moonless Night and Melancholy” + propagačný balíček od Múzea v Kežmarku + knižný balíček od Knižnice Jána Henkela v Levoči

2. cena sympatie: umelecký obraz “Krajinka” od Podduklianského osvetového strediska vo Svidníku + vstupenka na ľubovoľné predstavenie do Divadla A. Duchnoviča v Prešove pre 2 osoby+ rodinná vstupenka do Podtatranského múzea v Poprade + knižný balíček od Knižnice Jána Henkela v Levoči

3. cena sympatie: účasť na astronomickom podujatí “Perzeidy” vo hvezdárni v Roztokoch s ubytovaním v apartmáne pre manželský pár v termíne 12.08.2022-14.08.2022  (venuje Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku) + propagačné balíčky od Múzea v Kežmarku a Podtatranského múzea v Poprade

4. cena sympatie: 2 vstupenky na ľubovoľné predstavenie do Divadla J. Záborského v Prešove + vstupenka na ľubovoľné predstavenie v Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle pre 2 osoby (venuje Vihorlatská hvezdáreň v Humennom) + knižný balíček od Podtatranskej knižnice v Poprade, Vihorlatského múzea a Vihorlatskej knižnice v Humennom

5. cena sympatie: vstupenka na ľubovoľné predstavenie do Divadla A. Duchnoviča v Prešove pre 2 osoby + knižný balíček od Vihorlatského múzea, Vihorlatskej knižnice v Humennom a Ľubovnianského múzea – hradu v Starej Ľubovni

6. cena sympatie: 2 vstupenky na ľubovoľné predstavenie do Divadla J. Záborského v Prešove + knižný balíček a vstupenky od Ľubovnianského múzea – hradu v Starej Ľubovni

7. cena sympatie: 2 vstupenky na ľubovoľné predstavenie do Divadla J. Záborského v Prešove + knižný balíček od Okresnej knižnice Dávida Gutgesela a Šarišského múzea v Bardejove

8. cena sympatie: knižný balíček od Podduklianskej knižnice vo Svidníku + propagačný balíček od Ľubovnianského osvetového strediska v Starej Ľubovni

9. cena sympatie: propagačný balíček s voľnou vstupenkou do Tatranskej galérie v Poprade + propagačný balíček od Ľubovnianskej knižnice v Starej Ľubovni

10. cena sympatie: propagačný balíček s voľnou vstupenkou do Tatranskej galérie v Poprade + propagačný balíček od Podtatranského múzea v Poprade

 

Výhru podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ. Výhra je oslobodená od dane z príjmov (nepresahuje sumu 350 eur).

 

7. Oznámenie výhry:

Výherca bude vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje prostredníctvom súkromnej Facebook správy alebo e-mailom. Výherca a Usporiadateľ sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Usporiadateľa. V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 7 dní od uskutočnenia žrebovania, nárok na výhru prepadá.

 

8. Osobné údaje:

Zaslaním súťažnej fotografie udeľuje Účastník súťaže v súvislosti so zapojením sa do súťaže a pre prípad výhry, Usporiadateľovi v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo a adresa na doručenie výhry, za účelom umožnenia jeho účasti na súťaži a zverejnenie jeho mena a priezviska na facebookovej stránke https://www.facebook.com/ntmpresov, webovej stránke https://www.ntmpo.sk, instagramovej stránke https://www.instagram.com/ntmpo.sk/ a aj jeho kontaktovanie a zaslanie výhry. Udelený súhlas môže účastník súťaže kedykoľvek odvolať a to e-mailom alebo písomne.

 

9. Záverečné ustanovenia:

Každý Účastník súťaže na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená. Usporiadateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v súťaži a v súvislosti so sociálnou sieťou Facebook.

V Prešove, dňa 02.02.2022