Pravidlá súťaže “Lístky do Hvezdárne a planetária v Prešove”

Pravidlá súťaže upravujú podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Lístky do Hvezdárne a planetária v Prešove“ (ďalej len „Súťaž”) je Národný týždeň manželstva v Prešove (skupina  dobrovoľníkov o. z. Ži(vé) vzťahy) so sídlom: Smetanova 6732/65, 080 05 Prešov, IČO: 52115402 (ďalej len „Usporiadateľ”)). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len “Pravidlá”).

 

2. Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 02.02.2022 – 05.02.2022 (16:00 hod.).

 

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba staršia ako 18 rokov:

– s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky a
– ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”).

 

4. Podmienky účasti v Súťaži:

Do žrebovania bude zaradený Účastník Súťaže podľa bodu 3 týchto Pravidiel, ktorý  odpovie komentárom na Facebooku pod súťažný status stránky https://www.facebook.com/ntmpresov.

Do Súťaže sa môže každý Účastník súťaže zapojiť viacnásobne. Usporiadateľ vyžrebuje 10 víťazov.

Urážlivé, hanlivé, nevhodné odpovede, zobrazujúce/odkazujúce na príp. reklamu na výrobok budú zamietnuté a odstránené.

 

5. Žrebovanie:

Usporiadateľ vyžrebuje zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá Súťaže, 10 výhercov náhodným výberom.

Oznámenie o víťazoch súťaže bude zverejnené na našej Facebookovskej stránke https://www.facebook.com/ntmpresov a instagramovej stránke https://www.instagram.com/ntmpo.sk/.

Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry a nekontaktuje Usporiadateľa do 5 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Usporiadateľ v takom prípade žrebovanie nezopakuje.

Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne zmeniť pravidlá súťaže v priebehu trvania, uvedenú súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť. Účasť v Súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani inak alternatívne plniť.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť Účastníka Súťaže, ktorého správanie či Facebook profil vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania.

Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť Účastníka Súťaže, ktorého správanie či Facebook profil odporuje pravidlám sociálnej siete Facebook. V prípade zistenia tohto porušenia, či v prípade podozrenia bude taký účet nahlásený ako podvodný a prípadné vydanie výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu alebo zodpovedného pracovníka spoločnosti Facebook.

6. Výhra:

Usporiadateľ odovzdá výhercovi nasledovnú výhru:

1 x lístok pre 2 osoby do Hvezdárne a planetária v Prešove (Dilongova 17 Prešov) platné v termíne 13.02.2022-14.02.2022 na jedno predstavenie podľa vlastného výberu

13.02.2022: Vivaldi – Štyri ročné obdobia o 17:00 hod.
14.02.2022: Mytológia a hviezdna obloha o 17:00 hod.
14.02.2022: Vangelis o 18:30 hod.

(účasť návštevníkov je podmienená Vyhláškou vydanou Úradom verejného zdravotníctva zverejnenou dňa 25.1.2022 a je nutná telefonická rezervácia tel. č. 051 77 220 65 / 051 77 332 18)

Výhry podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ. Výhry sú oslobodené od dane z príjmov (nepresahujú sumu 350 eur).

 

7. Oznámenie výhry:

Výherca bude vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje prostredníctvom súkromnej Facebook správy alebo e-mailom. Usporiadateľ zašle elektronicky výhru na e-mail výhercu. V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 5 dní od uskutočnenia žrebovania, nárok na výhru prepadá.

 

8. Osobné údaje:

Zaslaním súťažnej odpovede udeľuje Účastník súťaže v súvislosti so zapojením sa do súťaže a pre prípad výhry, Usporiadateľovi v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo a adresa na doručenie výhry, za účelom umožnenia jeho účasti na súťaži a v prípade výhry zverejnenie jeho mena a priezviska na facebookovej stránke https://www.facebook.com/ntmpresov a instagramovej stránke https://www.instagram.com/ntmpo.sk/ a aj jeho kontaktovania a zaslania výhry. Udelený súhlas môže účastník súťaže kedykoľvek odvolať a to e-mailom alebo písomne.

 

9. Záverečné ustanovenia:

Každý Účastník súťaže na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená. Usporiadateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v súťaži a v súvislosti so sociálnou sieťou Facebook.

V Prešove, dňa 28.01.2022