Pravidlá súťaže “Fotosúťaž na tému: Bezpečne v manželstve”

Pravidlá súťaže upravujú podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Fotosúťaž na tému: Bezpečne v manželstve“ (ďalej len „Súťaž”) je Národný týždeň manželstva v Prešove (skupina  dobrovoľníkov o. z. Ži(vé) vzťahy) so sídlom: Smetanova 6732/65, 080 05 Prešov, IČO: 52115402 (ďalej len „Usporiadateľ”)) v spolupráci s PSK. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len “Pravidlá”).

 

2. Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 25.01.2021 – 13.02.2021.

 

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba staršia ako 18 rokov:

– s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Prešovského samosprávneho kraja a

– ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”).

 

4. Podmienky účasti v Súťaži:

Do súťaže bude zaradený Účastník Súťaže podľa bodu 3 týchto Pravidiel, ktorý zašle autorskú fotografiu (vytvorenú účastníkom súťaže)  do súkromnej Facebook správy na profil stránky NTM Prešov https://www.facebook.com/ntmpresov, alebo prostredníctvom formulára na webovej stránke NTM Prešov https://www.ntmpo.sk/fotosutaz-manzelskych-pribehov-2021 spolu s názvom fotografie.
V prípade ak súťažiaci zašle fotografiu na ktorej nie je on sám, môže tak urobiť len so súhlasom zobrazených osôb podľa smerníc GDPR.

Do Súťaže sa môže každý Účastník súťaže zapojiť len raz. Všetky obdŕžané fotografie budú zverejnené od 08.02.2021 do 13.02.2021 v albume fotografií na Facebookovskej stránke https://www.facebook.com/ntmpresov (kde bude prebiehať hlasovanie o cenu sympatie), na webovej stránke www.ntmpo.sk a instagramovej stránke https://www.instagram.com/ntmpo.sk/. Usporiadateľ určí 4 víťazov.

Úplné znenie statusu:

OZ Živé vzťahy v spolupráci s Prešovský samosprávny kraj v rámci Národný týždeň manželstva vyhlasujú 📷 FOTOSÚŤAŽ na tému: Bezpečne v manželstve. Zapojiť sa môžu všetci obyvatelia Prešovského kraja, ktorí manželstvo žijú, obdivujú, podporujú či plánujú.
 
Stačí poslať autorskú fotografiu 📷, ktorá bude vyjadrovať túto tému cez formulár na našej webovej stránke www.ntmpo.sk alebo do súkromnej správy na Facebooku NTM Prešov.
 
Svoje foto príspevky môžete posielať od 25.01.2021 do 13.02.2021.
 
💝 Na Valentína, 14.02.2021, vo večernej relácii na bodka.tv vyhlásime 4 výhercov.
 
Všetky došlé fotografie zverejníme však až v pondelok 08.02.2021, kedy odštartujeme aj možnosť like-ovania fotografií ❤️ (najväčší počet like-ov vyhráva cenu sympatie).
 
Hľadajte, tvorte, foťte a posielajte! Neváhajte takto podporiť NTM a iste i mnohé (manželské) páry, ku ktorým môže práve vaša fotka prehovoriť.
 
Presné pravidlá fotosúťaže nájdete 🗒 https://lnk.sk/qghx
 
Podujatie prebieha pod záštitou predsedu PSK PaedDr. Milan Majerský, PhD., ktorému ďakujeme za podporu tejto myšlienky.

 

Urážlivé, hanlivé, nevhodné fotografie, zobrazujúce nepotrebné osobné údaje, príp. reklamu na výrobok budú zamietnuté. Účastník Súťaže súhlasí s verejným vystavením fotografií.

 

5. Určenie výhercu:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhlási dňa 14.02.2021 zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá Súťaže, 4 výhercov a to v kategóriach:

Cena sympatie: Cenu získa súťažiaci s fotografiou, ktorá bude mať 13. februára 2021 o 23.59 hod. najväčší počet like-ov.

Cena odbornej poroty: Cenu získa súťažiaci s fotografiou, ktorú určí odborná porota – manželia Jedlákovci.

Cena predsedu PSK: Cenu získa súťažiaci s fotografiou, ktorú vyberie PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda PSK.

Cena primátorky mesta Prešov: Cenu získa súťažiaci s fotografiou, ktorú vyberie Ing. Andrea Turčanová – primátorka mesta Prešov.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na našej Facebookovskej stránke https://www.facebook.com/ntmpresov, webovej stránke https://www.ntmpo.sk a instagramovej stránke https://www.instagram.com/ntmpo.sk/.

Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Usporiadateľom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 7 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Usporiadateľ v takom prípade žrebovanie nezopakuje.

Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne zmeniť pravidlá súťaže v priebehu trvania, uvedenú fotosúťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť. Účasť v Súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani inak alternatívne plniť.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť Účastníka Súťaže, ktorého správanie či Facebook profil vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania.

Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť Účastníka Súťaže, ktorého správanie či Facebook profil odporuje pravidlám sociálnej siete Facebook. V prípade zistenia tohto porušenia, či v prípade podozrenia bude taký účet nahlásený ako podvodný a prípadné vydanie výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu alebo zodpovedného pracovníka spoločnosti Facebook.

 

6. Výhra:

Usporiadateľ odovzdá výhercovi nasledovnú výhru:

Cena sympatie: rodinné fotenie v hodnote 90€ od Cvakmi – fotografka Michaela Kučmová, propagačný balíček PSK
Cena odbornej poroty: propagačný balíček PSK, tlač fotografie vo veľkosti A3 v prevádzke Fotoexpres, poukážka od MontArt v hodnote 14€, drevený fotorámček “Family” (na 3 fotografie)
Cena predsedu PSK: propagačný balíček PSK
Cena primátorky mesta Prešov: propagačný balíček PSK a mesta Prešov

Výhru podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ. Výhra je oslobodená od dane z príjmov (nepresahuje sumu 350 eur).

 

7. Oznámenie výhry:

Výherca bude vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje prostredníctvom súkromnej Facebook správy alebo e-mailom. Výherca a Usporiadateľ sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Usporiadateľa. V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 7 dní od uskutočnenia žrebovania, nárok na výhru prepadá.

 

8. Osobné údaje:

Zaslaním súťažnej fotografie udeľuje Účastník súťaže v súvislosti so zapojením sa do súťaže a pre prípad výhry, Usporiadateľovi v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo a adresa na doručenie výhry, za účelom umožnenia jeho účasti na súťaži a zverejnenie jeho mena a priezviska na facebookovej stránke https://www.facebook.com/ntmpresov, webovej stránke https://www.ntmpo.sk, instagramovej stránke https://www.instagram.com/ntmpo.sk/ a aj jeho kontaktovanie a zaslanie výhry. Udelený súhlas môže účastník súťaže kedykoľvek odvolať a to e-mailom alebo písomne.

 

9. Záverečné ustanovenia:

Každý Účastník súťaže na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená. Usporiadateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v súťaži a v súvislosti so sociálnou sieťou Facebook.

V Prešove, dňa 25.01.2021