Pravidlá fotosúťaže

Pravidlá fotosúťaže “Náš príbeh”

Národný týždeň manželstva 2020 v Prešove

 

1. Všeobecné ustanovenia

Súťaž organizuje Občianske združenie Ži(vé) vzťahy a Prešovský samosprávny kraj (ďalej len “organizátor”) v rámci Národného týždňa manželstva 2020 v Prešove.

Súťaž je organizovaná na území Prešovského samosprávneho kraja.

Termín uzávierky súťaže je 31.01.2020.

 

2. Účastníci a priebeh súťaže

Účastník sa zapája do fotosúťaže len jednou fotografiou, ktorej je sám autorom.

Účastník dosiahol vek najmenej 18 rokov ku dňu vyhlásenia súťaže.

Účastník musí mať trvalý alebo prechodný pobyt na území Prešovského samosprávneho kraja.

Súťažná fotografia a text sa musia vzťahovať k téme súťaže “Náš manželský príbeh”.

Autor fotografie zodpovedá za to, že k prihlásenej fotografii a textu k fotografii má neobmedzené autorské práva a nie sú k nej viazané práva tretej strany, a že objekty na fotografiách a osoby spomenuté v texte k fotografii, nebudú vznášať žiadne požiadavky súvisiace s použitím fotografií. Organizátor nebude prípadné sťažnosti reflektovať.

Súčasťou prihlásenej fotografie je sprievodná informácia, ktorá musí obsahovať:

  • Meno a priezvisko autora *
  • E-mailovú adresu*
  • Telefónne číslo*
  • Okres bydliska*
  • Text k fotografii (alebo dokument aplikácie MS Word)*
  • Vyhlásenie súhlasu s podmienkami súťaže a so spracovaním osobných údajov*

* povinné údaje

Všetky tieto informácie sa zadávajú prostredníctvom registračného formulára.

 

Organizátor odporúča vkladať fotografie v maximálnej veľkosti do 5 MB s minimálnym rozlíšením 3000px na dlhšej strane.

Text k fotografii je limitovaný minimálnym počtom slov 1 a maximálnym počtom slov 150.

Organizátor má právo upraviť veľkosť fotografie pre rýchle zobrazenie na web stránke www.ntmpo.sk

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo súťaže vyradiť príspevky, ktorých obsah môže budiť pohoršenie, urážať ľudskú rasu, náboženské či politické cítenie alebo príspevky, ktoré nie sú v súlade s platnými zákonmi.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo súťaže vyradiť príspevky, ktorých obsah nebude zodpovedať téme súťaže a rozlíšenie fotografie nebude dostatočné.

Fotografie a účastníci, ktorý nespĺňajú vyššie uvedené podmienky budú zo súťaže vylúčený.

 

3.   Hodnotenie a ocenenie

20 vybraných fotografií bude zhmotnených a predstavených na vernisáži v Krajskom múzeu v Prešove vo zverejnenom termíne  a tiež budú súčasťou putovnej výstavy po vybraných inštitúciách Prešovského samosprávneho kraja, ktoré určí Prešovský samosprávny kraj.

O víťazovi a ostatných ocenených miestach, ako aj o fotografiách, ktoré budú vystavené v rámci putovnej výstavy po vybraných inštitúciách Prešovského samosprávneho kraja, bude rozhodovať  porota. Jej zloženie bude zverejnené na stránke www.ntmpo.sk.

Porota si vyhradzuje právo neudeliť ocenenie a ceny príspevkom v prípade, že posudzované snímky nebudú napĺňať danú tému a ich kvalita nebude technicky dostačujúca.

Rozhodnutie poroty a organizátorov týkajúce sa udelenia cien alebo neudelenia cien je konečné.

Mená osôb, ktoré získali ocenenie, budú zverejnené na stránke www.ntmpo.sk.

Právo súťažiaceho na získanú cenu je prevoditeľné v rámci platného manželského zväzku. Ceny nie je možné žiadnym spôsobom nahradiť.

Má sa za to, že súťažiaci oprávnený vyzdvihnúť ceny je tou istou osobou, ktorej osobné údaje sú uvedené v súťažnej prihláške.

Príspevky prihlásené do súťaže môže organizátor vystaviť a uverejňovať za účelom propagácie súťaže, Národného týždňa manželstva a o.z. Ži(vé) vzťahy.

Súťažiaci, ktorí získajú cenu, budú porotou vyrozumení o výsledku hodnotenia. Pokiaľ si súťažiaci neprevezmú cenu do lehoty stanovenej pri jednotlivých cenách, ich právo na cenu prepadá.

Víťazi budú organizátorom fotosúťaže oslovení do 10 dní od ukončenia súťaže. Ceny si môžu vyzdvihnúť osobne na vernisáži výstavy vo zverejnenom termíne v Krajskom múzeu v Prešove, alebo inak po dohode s Organizátorom.

Organizátor vlastní autorské práva k príspevkom zaslaným do tejto súťaže len v rozsahu, ktorý mu umožňuje tieto príspevky vystavovať a uverejňovať za vyššie uvedeným účelom.

Organizátor má právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť uverejnením  nových podmienok na webovej stránke www.ntmpo.sk. Organizátor má právo z vážnych dôvodov súťaž zrušiť napríklad z dôvodu vyššej moci, z dôvodu odstúpenia partnerov od súťaže alebo z dôvodov na základe vlastného uváženia. V takom prípade bude zrušenie oznámené na web stránke www.ntmpo.sk.

 

V Prešove, dňa 28. decembra 2019

Hlavný organizátor

 

Výstava fotografií

Výstava víťazných fotografií z fotosúťaže manželských príbehov bude v priestoroch Krajského múzea v Prešove do 22.03.2020. Všetky informácie nájdete TU.

Čo je to NTM

Národný týždeň manželstva je celosvetová kampaň na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína.

O celoslovenskej kampani sa viac dozviete na stránke www.ntm.sk (nájdetu tu zoznam podujatí vrámci celého Slovenska; videá, články o manželstve; predstavenie témy tohto ročníka …).

Viete, že NTM 2020 je jubilejným 10-tym ročníkom NTM na Slovensku? A viete, že za týchto 10 rokov index rozvodovosti na Slovensku klesol o 17% (zo 48% v r.2009 na 31% v r.2018)?

Pozrite si rozhovor s dobrovoľníkmi NTM v archíve TV LUX, ako to vyzerá počas NTM v Prešove a Košiciach.

NTM 10 rokov na Slovensku

OZNAM

HĽADÁME POSILY DO TÍMU!

Koordinačný tím NTM Prešov oznamuje, že s otvorenou náručou prijíma do svojich radov nových členov. Podmienkou je ochota priložiť ruku k dielu podpory manželstiev v našom meste (kraji).

Ak máte chuť nakuknúť za oponu príprav NTM v Prešove, či akokoľvek podporiť myšlienku NTM vo vašom okolí prosím napíšte nám na ntmpresov@gmail.com, alebo kontaktujte nás na Facebooku.

Ďakujeme a tešíme sa na Vás!