Spracovanie osobných údajov

I. Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa č. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len GDPR) je občianske združenie Naruby (ďalej len „správca“).

Kontaktné údaje správcu sú

Adresa: Slovenská 34, 08001  Prešov

Email: ntmpresov@gmail.com

Osobnými údajmi klienta sa rozumie meno, priezvisko, telefónne číslo a email.

II.Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 

Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu klient poskytol alebo ktoré získal na základe plnenia objednávky klienta.

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

– Plnenie zmluvy medzi klientom a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Účelom spracovania osobných údajov je

– Účasť klienta vo fotosúťaži v rámci národného týždňa manželstva v Prešovskom samosprávnom kraji, jeho stotožnenie ako autora fotografie a prípadný spätný kontakt pre odovzdanie výhry.

IV. Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje po dobu piatich rokov, alebo po dobu než je zo strany klienta súhlas so spracovaním údajov odvolaný, najmenej však po dobu nutnú k výkonu povinností a práv vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi klientom a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov.
Po uplynutí tejto doby správca osobné údaje vymaže.

 

V. Prijímatelia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Prijímatelia osobných údajov sú

– osoby podieľajúci sa na organizácií fotosúťaže, jej vyhodnotením a odovzdávaním cien

Správca nebude poskytovať a predávať osobné údaje do tretích krajín (mimo EU) ani medzinárodným organizáciám.

V. Práva klienta

Za podmienok stanovených v GDPR má klient právo

– na prístup k svojím osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
– na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR,  príp. obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR
– na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR
– vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR
– na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
– odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email – – správcu uvedený v čl. III. týchto podmienok.

Ďalej má klient právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov v plnom súlade s GDPR.
Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

Odoslaním fotografie do súťaže cez formulár na webe www.ntmpo.sk a zaškrtnutím príslušného políčka klient potvrdzuje, že sa zoznámil s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijíma..
Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Pokiaľ dôjde k zmene resp. k novej verzii podmienok ochrany osobných údajov zverejnených na webe www.ntmpo.sk.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 21. 12. 2018.

Fotosúťaž

Výsledky fotosúťaže

Najlepšie tri fotografie uvidíte po kliknutí na plagát…

 

Prešov svieti manželstvom

V rámci podpory Národného týždňa manželstva 2019 v Prešove bude v čase trvania akcie od 11. do 17. februára nasvietené priečelie budovy Radnice a Vodárenskej veže na červeno.

Tanečný večer

Čo je to NTM

Národný týždeň manželstva je celosvetová kampaň na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína. O celoslovenskej kampani sa viac dozviete na stránke www.ntm.sk.