Pravidlá súťaže “Fotosúťaž na tému: Odkaz…”

Pravidlá súťaže upravujú podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Fotosúťaž na tému: “Odkaz…“ (ďalej len „Súťaž”) je Národný týždeň manželstva v Prešove (skupina  dobrovoľníkov o. z. Ži(vé) vzťahy) so sídlom: Smetanova 6732/65, 080 05 Prešov, IČO: 52115402 (ďalej len „Usporiadateľ”)) v spolupráci s PSK. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len “Pravidlá”).

2. Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 10.02.2023 – 15.02.2023.

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba staršia ako 18 rokov:

– s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Prešovského samosprávneho kraja a
– ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”).

4. Podmienky účasti v Súťaži:

Do súťaže bude zaradený Účastník Súťaže podľa bodu 3 týchto Pravidiel, ktorý zašle autorskú fotografiu (vytvorenú účastníkom súťaže)  prostredníctvom formulára na webovej stránke NTM Prešov https://www.ntmpo.sk/fotosutaz-2023 spolu s názvom fotografie, ktorý vysvetlí “Odkaz fotografie” v maximálnej dĺžke 100 znakov. Zaslaná fotografia musí byť s minimálnym rozlíšením 3000px na dlhšej strane z dôvodu plánovanej putovnej výstavy z vybraných fotografií.

V prípade, ak súťažiaci zašle fotografiu, na ktorej nie je on sám, môže tak urobiť len so súhlasom zobrazených osôb podľa smerníc GDPR.

Do Súťaže sa môže každý Účastník súťaže zapojiť len raz. Všetky obdŕžané fotografie budú zverejnené od 17.02.2023 v albume fotografií na Facebookovskej stránke https://www.facebook.com/ntmpresov, na webovej stránke www.ntmpo.sk a instagramovej stránke https://www.instagram.com/ntmpo.sk/. Na Facebookovskej stránke, bude prebiehať hlasovanie o ceny sympatie v termíne 17.02.2023 – 18.02.2023. Usporiadateľ určí spolu 15 víťazov.

Urážlivé, hanlivé, nevhodné fotografie, zobrazujúce nepotrebné osobné údaje, príp. reklamu na výrobok budú zamietnuté. Účastník Súťaže súhlasí s verejným vystavením fotografií.

5. Určenie výhercu:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhlási dňa 19.02.2023 zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá Súťaže, 15 výhercov a to v kategóriách:

Cena primátora mesta Prešov: Cenu získa súťažiaci s fotografiou, ktorú vyberie František Oľha – primátor mesta Prešov.
Cena predsedu PSK: Cenu získa súťažiaci s fotografiou, ktorú vyberie PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda PSK.
Cena odbornej poroty: Cenu získa súťažiaci s fotografiou, ktorú určí odborná porota – manželia Jedlákovci.
Cena sympatie: Cenu získa súťažiaci s fotografiou, ktorá bude mať 18. februára 2023 o 23.59 hod. najväčší počet like-ov.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na našej Facebookovskej stránke https://www.facebook.com/ntmpresov, webovej stránke https://www.ntmpo.sk a instagramovej stránke https://www.instagram.com/ntmpo.sk/.

Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Usporiadateľom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 7 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Usporiadateľ v takom prípade žrebovanie nezopakuje.

Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne zmeniť pravidlá súťaže v priebehu trvania, uvedenú fotosúťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť. Účasť v Súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani inak alternatívne plniť.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť Účastníka Súťaže, ktorého správanie či Facebook profil vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania.

Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť Účastníka Súťaže, ktorého správanie či Facebook profil odporuje pravidlám sociálnej siete Facebook. V prípade zistenia tohto porušenia, či v prípade podozrenia bude taký účet nahlásený ako podvodný a prípadné vydanie výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu alebo zodpovedného pracovníka spoločnosti Facebook.

6. Výhra:

Usporiadateľ odovzdá výhercovi nasledovnú výhru:

Cena primátora mesta Prešov: balíček primátora

Cena predsedu PSK: balíček predsedu PSK

Cena odbornej poroty 1. miesto: tlač veľkoformátovej fotografie od FotoExpres (3ks) + balíček PSK + poukaz na maľované ponožky podľa želania od MonArt
Cena odbornej poroty 2. miesto: tlač veľkoformátovej fotografie od FotoExpres (3ks) + balíček PSK + dekoračné košíky od poslankyne MsZ mesta Prešov, PhDr. Jenette Langovej, MBA
Cena odbornej poroty 3. miesto: tlač veľkoformátovej fotografie od FotoExpres (3ks) + balíček PSK + kniha od OZ Slniečkovo

Cena sympatie 1. miesto: poukaz na rodinné fotenie od fotografa Branislava Štefánika + kniha od OZ Slniečkovo
Cena sympatie 2. miesto: šperk z dielne Mareka Husovského (Siloe Design) + kniha od OZ Slniečkovo
Cena sympatie 3. miesto: hand-made náušnice od Janky Pecuchovej + kniha “Radnica v Bardejove” + kniha od OZ Slniečkovo
Cena sympatie 4. miesto: masívny drevený podnos na servírovanie, kovový podnos na
servítky od manželov Leškových + handmade príbor z dielne BunnyMade – Made with Love + kniha od OZ Slniečkovo
Cena sympatie 5. miesto: balíček “Čas pre seba” od spoločnosti Fčola.sk + kniha od OZ Slniečkovo
Cena sympatie 6. miesto: poháre na víno a dve fľaše vína od spoločnosti CommercePK s.r.o. + kniha od OZ Slniečkovo
Cena sympatie 7. miesto: poukaz na manželské sľuby na tabuľke (formát 20×30 cm) z dielne Ancella.sk + kniha “Radnica v Bardejove”
Cena sympatie 8. miesto: poukaz na svadobnú fotku na tabuľke (formát 16×20 cm) z dielne Ancella.sk + kniha “Radnica v Bardejove”
Cena sympatie 9. miesto: balíček prekvapení od manželov Berkových + kniha od OZ Slniečkovo
Cena sympatie 10. miesto: balíček kníh – kniha “S dobrou myšlienkou bližšie k Bohu” (autor Helena Borgašová) s podpisom ilustrátorky a knihy od OZ Slniečkovo

Výhru podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ. Výhra je oslobodená od dane z príjmov (nepresahuje sumu 350 eur).

7. Oznámenie výhry:

Výherca bude vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje prostredníctvom súkromnej Facebook správy alebo e-mailom. Výherca a Usporiadateľ sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Usporiadateľa. V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 7 dní od uskutočnenia žrebovania, nárok na výhru prepadá.

8. Osobné údaje:

Zaslaním súťažnej fotografie udeľuje Účastník súťaže v súvislosti so zapojením sa do súťaže a pre prípad výhry, Usporiadateľovi v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo a adresa na doručenie výhry, za účelom umožnenia jeho účasti na súťaži a zverejnenie jeho mena a priezviska na facebookovej stránke https://www.facebook.com/ntmpresov, webovej stránke https://www.ntmpo.sk, instagramovej stránke https://www.instagram.com/ntmpo.sk/ a aj jeho kontaktovanie a zaslanie výhry. Udelený súhlas môže účastník súťaže kedykoľvek odvolať a to e-mailom alebo písomne.

9. Záverečné ustanovenia:

Každý Účastník súťaže na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená. Usporiadateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v súťaži a v súvislosti so sociálnou sieťou Facebook.

V Prešove, dňa 06.02.2023

 

aktualizované: 19.02.2023