Poslaním združenia Ži(vé) vzťahy je podporiť rozvoj človeka v troch oblastiach: vzťah k sebe samému, vzťah k ľuďom a vzťah k prostrediu, v ktorom žije.

 

  • Vzťah k sebe samému – cieľom je osobnostný rozvoj jednotlivcov,  rozvoj kreativity, budovanie sebavedomia a podpora zdravej sebarealizácie; rozvoj komunikačných zručností; uvedomenie si a rozvíjanie zodpovednosti voči spoločenským, morálnym a duchovným hodnotám; vedenie k priamej aktivite a participácii na skvalitňovaní verejného priestoru. Tieto ciele chceme dosiahnuť cez aktívnu účasť v združení, dobrovoľnícku prácu, zapájanie sa do komunitných a neziskových projektov, spoluprácu s miestnou samosprávou a tretím sektorom.

  • Vzťah k ľuďom – cieľom je podpora manželstva ako výlučného a jedinečného vzťahu muža a ženy a plnohodnotného prežívania manželského vzťahu; vytvorenie podporného prostredia pre snúbencov a páry v procese prípravy na manželstvo;  sprevádzanie a poradenstvo v manželstve, pomoc v kríze a predchádzanie konfliktom v manželskom vzťahu. Tieto ciele chceme dosiahnuť informačnou kampaňou zameranou na: zásady budovania kvalitných vzťahov a ich udržiavania; pravidlá prospešnej komunikácie; možnosti predchádzania konfliktom a spôsoby riešenia konfliktných situácií a organizovaním podujatí informačného, voľnočasového a  duchovného charakteru.

  • Vzťah k životnému prostrediu – cieľom je vzdelávanie a osveta v oblasti ekologického správania sa a tvorby verejného priestoru, budovanie povedomia komunitného ducha spoločenstva pri hľadaní spoločného dobra a podpora zodpovedného správania voči okoliu i budúcim generáciám a šírenie povedomia trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti. Tieto ciele chceme dosiahnuť tvorbou a podporou aktivít súvisiacich s ochranou prírody a krajiny a podporou environmentálnych projektov.