Pravidlá súťaže “Na minútku o manželstve”

Pravidlá súťaže upravujú podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Na minútku o manželstve“ (ďalej len „Súťaž”) je Národný týždeň manželstva v Prešove (skupina  dobrovoľníkov o. z. Ži(vé) vzťahy) so sídlom: Smetanova 6732/65, 080 05 Prešov, IČO: 52115402 (ďalej len „Usporiadateľ”)). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len “Pravidlá”).

 

2. Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 13.02.2023 – 17.02.2023.

 

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba staršia ako 18 rokov:

– s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky a
– ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”).

 

4. Podmienky účasti v Súťaži:

Do žrebovania bude zaradený Účastník Súťaže podľa bodu 3 týchto Pravidiel, ktorý v daný deň odpovie komentárom na Facebooku pod súťažný status stránky https://www.facebook.com/ntmpresov.

Do Súťaže sa môže každý Účastník súťaže zapojiť aj viackrát denne. Usporiadateľ vyžrebuje každý deň jedného víťaza.

Urážlivé, hanlivé, nevhodné odpovede, zobrazujúce/odkazujúce na príp. reklamu na výrobok budú zamietnuté a odstránené.

 

5. Žrebovanie:

Usporiadateľ každý deň vyžrebuje zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá Súťaže, jedného výhercu náhodným výberom.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na našej Facebookovskej stránke https://www.facebook.com/ntmpresov a instagramovej stránke https://www.instagram.com/ntmpo.sk/.

Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry a nekontaktuje Usporiadateľa do 7 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Usporiadateľ v takom prípade žrebovanie nezopakuje.

Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne zmeniť pravidlá súťaže v priebehu trvania, uvedenú súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť. Účasť v Súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani inak alternatívne plniť.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť Účastníka Súťaže, ktorého správanie či Facebook profil vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania.

Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť Účastníka Súťaže, ktorého správanie či Facebook profil odporuje pravidlám sociálnej siete Facebook. V prípade zistenia tohto porušenia, či v prípade podozrenia bude taký účet nahlásený ako podvodný a prípadné vydanie výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu alebo zodpovedného pracovníka spoločnosti Facebook.

6. Výhra:

Usporiadateľ odovzdá výhercovi nasledovnú výhru:

Pondelok 13.02.2023 – darčekový poukaz v hodnote 20€ do cukrárne Mily

Utorok 14.02.2023 – torta Isabela od cukrárne Victoria

Streda 15.02.2023 – darčekový poukaz v hodnote 30 € od Šarišskej Chiži

Štvrtok 16.02.2023 – MDF tabuľka hymnus o láske (20x60cm) od Ancella.sk

Piatok 17.02.2023 – darčekový poukaz na 2 čokolády od Čukolády

 

Výhry podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ. Výhry sú oslobodené od dane z príjmov (nepresahujú sumu 350 eur).

 

7. Oznámenie výhry:

Výherca bude vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje prostredníctvom súkromnej Facebook správy alebo e-mailom. Výherca a Usporiadateľ sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Usporiadateľa. V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 7 dní od uskutočnenia žrebovania, nárok na výhru prepadá.

 

8. Osobné údaje:

Zaslaním súťažnej odpovede udeľuje Účastník súťaže v súvislosti so zapojením sa do súťaže a pre prípad výhry, Usporiadateľovi v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo a adresa na doručenie výhry, za účelom umožnenia jeho účasti na súťaži a v prípade výhry zverejnenie jeho mena a priezviska na facebookovej stránke https://www.facebook.com/ntmpresov a instagramovej stránke https://www.instagram.com/ntmpo.sk/ a aj jeho kontaktovania a zaslania výhry. Udelený súhlas môže účastník súťaže kedykoľvek odvolať a to e-mailom alebo písomne.

 

9. Záverečné ustanovenia:

Každý Účastník súťaže na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená. Usporiadateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v súťaži a v súvislosti so sociálnou sieťou Facebook.

V Prešove, dňa 20.01.2023